Hồ Thanh Bình
Hồ Thanh Bình
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Viên chức
Họ và tên Hồ Thanh Bình
Đơn vị Công Đoàn, Văn phòng
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa, Viên chức
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0979513563
Địa chỉ Email hothanhbinhkdc@gmail.com