Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học 4 năm ngành Địa kỹ thuật xây dựng (CDIO 2018)

18/05/2019

1. Tên chương trình đào tạo:

1.1. Tên tiếng Việt:                                                                       

Ngành đào tạo: Địa kỹ thuật xây dựng                 Mã số: 7580211

1.2 Tên tiếng Anh: Geotechnical Engineering

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức:  Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Địa kỹ thuật xây dựng được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản và kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Địa kỹ thuật xây dựng, cụ thể:

3.1. Kiến thức giáo dục đại cương:

- Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có hiểu biết về pháp luật Việt Nam và kiến thức khoa học xã hội và nhân văn;

- Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục, thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng;

- Có kiến thức cơ bản về toán học, hóa học, vật lý đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và áp dụng giải quyết các bài toán kỹ thuật thường gặp trong công việc.

3.2. Kiến thức cơ sở ngành:

- Nắm vững kiến thức về khoa học cơ sở như cơ học lý thuyết, cơ học kết cấu, sức bền vật liệu, địa chất cơ sở, địa chất cấu tạo, địa chất thủy văn;

- Nắm vững các kiến thức chung của nhóm ngành như kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, đất đá xây dựng, cơ học đất, cơ học đá, địa chất động lực công trình, vật liệu xây dựng, các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật.

3.3. Kiến thức chuyên ngành:

- Có kiến thức chuyên sâu về Địa kỹ thuật xây dựng phục vụ xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng; các công trình ngầm; công trình khai thác mỏ và các công trình quân sự…công trình giao thông, sân bay, công trình cảng - đường thủy;

- Áp dụng kiến thức chuyên môn để tham gia vào giải quyết các bài toán liên quan đến các hoạt động tai biến địa chất và môi trường; thực hiện các công tác khảo sát địa kỹ thuật; thiết kế và thi công các giải pháp địa kỹ thuật, các giải pháp nền móng cho các công trình xây dựng;

- Tư vấn, phản biện, lập thiết kế, thi công, quan trắc các công trình địa kỹ thuật phục vụ cho công tác xây dựng;

4. Yêu cầu kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

Khả năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề:

- Có kỹ năng phân tích và xây dựng các bài toán, các mô hình tính toán liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình;

- Có kỹ năng tư vấn, phản biện các vấn đề về địa kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình;

- Có kỹ năng khảo sát, thiết kế tổng thể một công trình hoặc thiết kế một hạng mục công trình trong lĩnh vực địa kỹ thuật;

- Có kỹ năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực địa kỹ thuật;

- Có kỹ năng quản lý điều hành và quản lý khai thác, quan trắc các công trình trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề:

Có khả năng phân tích, tổng hợp và vận dụng các kiến thức về ngành học địa kỹ thuật xây dựng đã tích lũy để nhận biết, đánh giá và đề ra các giải pháp thích hợp cho các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức:

- Có khả năng tìm kiếm, khai thác, xử lý các thông tin cập nhật về những tiến bộ khoa học ngành Địa kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Kỹ thuật địa chất để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế, phục vụ cho học tập, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp;

- Có khả năng xác định được các vấn đề nghiên cứu, vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện có hiệu quả các dự án cụ thể trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Khả năng tư duy theo hệ thống:

- Có khả năng vận dụng kiến thức nhiều học phần được trang bị để giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật;

- Có khả năng nhận diện, phân tích và đánh giá được các tác động kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường một cách có hệ thống trong các hoạt động chuyên môn.

Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh:

Có khả năng đánh giá, phân tích được những thay đổi, biến động trong bối cảnh xã hội, hoàn cảnh và môi trường làm việc để kịp thời đề ra các ý tưởng, biện pháp thích ứng, điều chỉnh và cải tiến kế hoạch nhằm đạt mục tiêu công việc.

Khả năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc:

Có khả năng nhận biết, phân tích chiến lược phát triển, mục tiêu kế hoạch, văn hóa của đơn vị; mối quan hệ giữa đơn vị với ngành nghề đào tạo, tổ chức được các hoạt động xã hội đa dạng cho đồng nghiệp.

Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn:

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức đã tích lũy để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực được đào tạo.

Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp:

- Tự đánh giá được năng lực bản thân để có kế hoạch tự học, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp thường xuyên;

- Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân;

- Có kỹ năng nghiên cứu, khám phá và sáng tạo để phát triển kiến thức trong và ngoài các lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng.

4.2. Kỹ năng mềm:

- Đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sinh viên tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học cơ bản, các phần mềm địa kỹ thuật để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực Địa kỹ thuật xây dựng;

 - Có tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: Có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng thành lập và tổ chức các nhóm làm việc, có khả năng làm việc hiệu quả quả theo nhóm; Có khả năng hợp tác, chia sẻ với đồng nghiệp và có khả năng chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung;

- Có kỹ năng giao tiếp : Có kỹ năng lựa chọn và sử dụng các hình thức giao tiếp hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, nội dung, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp. Có khả năng giao tiếp thành thục bằng tiếng Việt, có khả năng trình bày các văn bản phổ thông và khoa học;

- Có kỹ năng giao tiếp sử dụng tiếng Anh: có khả năng tiếng Anh chuyên ngành để hiểu các văn bản có nội dung gắn với lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng được đào tạo; Có khả năng diễn đạt, xử lý các tình huống chuyên môn, có khả năng viết được báo cáo có nội dung gắn với chuyên môn;

- Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có khả năng ra quyết định; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra công việc;

- Một số kỹ năng mềm khác như biết cách tra cứu, tìm kiếm tư liệu trên mạng, bước đầu biết áp dụng tin học vào công tác lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến công việc chuyên môn. Có năng lực tư duy, diễn đạt được chính xác, trình bày mạch lạc các vấn đề chuyên môn.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Hiểu biết các giá trị đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với các quyết định của cá nhân. Có ý thức làm việc chăm chỉ, sáng tạo, có ý thức công dân tốt về các vấn đề của đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước và trong bối cảnh phát triển của toàn cầu;

- Có ý thức về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp và thái độ phục vụ trong các hoạt động nghề nghiệp;

- Có khả năng cập nhật kiến thức và thông tin, sáng tạo trong công việc, nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và khả năng của bản thân tham gia vào việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn ở cả trong và ngoài nước;

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình học chuyển tiếp hoặc mở rộng kiến thức ở các ngành khác.

7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

-  Các doanh nghiệp về tư vấn thiết kế và thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng khác nhau như: xây dựng dân dụng- công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, công trình ngầm, công trình mỏ, các công trình quân sự…

- Các đơn vị quản lý về công tác xây dựng nói chung thuộc các bộ ngành, các sở, các phòng ban quản lý dự án về xây dựng;

- Các viện nghiên cứu và các trường đào tạo liên quan đến ngành xây dựng,...

- Các đơn vị Tư vấn khảo sát xây dựng thuộc các lĩnh vực xây dựng dân dụng - công nghiệp, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, công trình ngầm, công trình mỏ, các công trình quân sự…   

- Tự mở các doanh nghiệp hành nghề trong lĩnh vực khảo sát xây dựng, thiết kế, thi côngcác giải pháp địa kỹ thuật;  thiết kế và thi công các giải pháp xử lý nền đất yếu; thiết kế thi công các giải pháp nền móng công trình

8. Các chương trình tài liệu chuẩn tham khảo:

Tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới về ngành Địa kỹ thuật xây dựng và các ngành có liên quan ở các trường đại học: Đại học Sydney, Đại học Queensland (Australia), Đại học Weimar, Đại học Ruhr - Bochum (Đức), Đại học Exeter (Anh), Đại học British Columbia (Canada), Đại học Auckland (NewZealand), Đại học Tokyo (Nhật Bản), Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

 

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất