Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học 4 năm ngành Địa chất học (CDIO 2018)

18/05/2019

1. Tên chương trình đào tạo

1.1. Tên tiếng Việt:                                                                       

Ngành đào tạo: Địa chất học                                                Mã số: 7440201

Chuyên ngành đào tạo:                                                          Mã số: 7440201

1.2 Tên tiếng Anh: Geology

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức: Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Địa chất học được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

3.1. Kiến thức giáo dục đại cương

Có kiến thức về khoa học cơ bản như đại số, toán giải tích, vật lý và hóa học; một số kiến thức về toán và hóa ứng dụng; kiến thức tiếng Anh cơ bản; các kiến thức về lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chương trình giáo dục thể chất và quốc phòng.

3.2. Kiến thức cơ sở ngành

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về địa chất như địa chất đại cương, địa chất cấu tạo, tinh thể khoáng vật, thạch học, địa mạo, địa vật lý, khoáng sản đại cương,…

3.3. Kiến thức chuyên ngành

Có kiến thức chuyên môn về địa chất, các phương pháp nghiên cứu địa chất trong phòng và ngoài trời, am hiểu và nắm vững các kiến thức chung về địa chất, khoáng sản, các phương pháp tìm kiếm và thăm dò khoáng sản, các yêu cầu công nghiệp và các lĩnh vực chính có sử dụng khoáng sản; Các kiến thức chọn theo hướng chuyên ngành sâu về khoáng vật nguồn gốc, thạch luận và địa hóa môi trường, địa kiến tạo, cấu trúc địa chất, cấu trúc trường quặng, toán địa chất và địa thống kê cũng như chuyên ngành gần và mở rộng kiến thức…

3.4. Thí nghiệm, thực hành và thực tập

Ngoài việc thí nghiệm, thực hành ngoài trời theo các môn học, sinh viên còn được tham gia đợt thực tập thí nghiệm ngoài hiện trường với các thiết bị sản xuất địa chất thực tế, được tham gia các đợt thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp. Biết sử dụng kính hiển vi nghiên cứu thành phần khoáng vật quặng và đá. Cuối cùng, sinh viên phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp theo một đề tài gắn với thực tiễn sản xuất.

4. Yêu cầu kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

Nắm được các kỹ năng nghề nghiệp như biết thiết kế và tổ chức triển khai phương án đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản và tìm kiếm, thăm dò các mỏ khoáng sản rắn; các nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc kiến tạo, khoáng sản, thạch luận các đá magma, trầm tích và biến chất, dự báo tài nguyên khoáng sản rắn; có khả năng tổ chức và điều hành làm việc theo nhóm; thực hành tốt các dạng công tác địa chất trong phòng và ngoài trời và tham gia công tác thi công các phương án khảo sát địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản và một số công tác địa chất khác.

4.2. Kỹ năng mềm:

(Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc theo nhóm; Khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ,...; Các kỹ năng mềm khác (nếu có))

- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời.

- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

5. Yêu cầu về thái độ:

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức công dân tốt về các vấn đề của đất nước; yêu tổ quốc; hiểu rõ vai trò của khoa học kỹ thuật trong sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước.

- Có tính chuyên nghiệp trong công vệc, hành xử; Chủ động lên kế hoạch cho phát triển nghề nghiệp của mình. Có ý thức và vai trò trách nhiệm cao trong việc đóng góp công sức và trí tuệ của các nhân vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

- Có ý thức trong việc thường xuyên học tập, cập nhập kiến thức và sáng tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực Địa chất.

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

          Sau khi ra trường có đủ khả năng học tập để nâng cao trình độ, tiếp thục tham gia học tập các chương trình đào tạo sau đại học để nhận được các học vị thạc sĩ và tiến sĩ.

7. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

           Công tác tại các Viện nghiên cứu, trung tâm Khoa học và Công nghệ; giảng dạy tại các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học có các chuyên ngành liên quan;

- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan vv...;

- Công tác tại các Liên đoàn Địa chất, sở Tài nguyên và Môi trường thuộc các tỉnh và thành phố;

- Công tác tại các Doanh nghiệp, các Công ty liên doanh và Công ty nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

8. Các chương trình tài liệu chuẩn tham khảo

           Chương trình đào tạo chuyên ngành Địa chất học được tham khảo trênkhung chương trình đào tạo ngành Địa chất học của:

[1] Bộ giáo dục và đào tạo “Chương trình khung”.

[2] University of Delhi, Department of Geology:  “Year Undergraduate Program”

[3] University of Oxford: “Earth Sciences (Geology)”

9. Các nội dung khác (nếu có)

 

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất